تنها استاد رشته مهندسی برق در ایران با 2 مقاله HOT PAPER یک نفره (7و12)

TOP 25 Hottest Article (7,12)

Most Read International Journal of Electrical Power & Energy Systems

Articles

 

 

مقالات:

مجلات علمي ISI ISC – علمی – پژوهشی

1.      Transient Stability Improvement via Combined Method, Majlesi Journal of Electrical Engineering, Vol.5, No.4, 2011. (ISC)

2.   تحليل ايستا و پوياي سيستم هاي قدرت به هم پيوسته با وجود ترانسفورماتور فركانس متغير، پذیرفته شده در مجله دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1390،ISC

3.       Improving Transient Stability Using Combined Generator Tripping and Braking Resistor Approach, International Review of Modelling and Simulations (IREMOS), (Vol. 4 N. 4) - August 2011 - Papers (Part B), pp. 1690-1699, 2011. (Scopus).

4.       Dynamic Response Improvement of DFIG Driven by Wind Turbines Using a Novel Algorithm, International Review of Automatic Control – Theory and Applications (IREACO), Vol. 4, N0. 5, Sep 2011. (Scopus).

5.      Transient Stability Improvement Using an Efficient Generator Tripping Scheme, Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering, Vol. 2, No. 7, pp. 313-319, July 2011. ISSN: 1923-0540, ampublisher.com, 2011.

6.      Minimum Distance, a Quick and Simple Method of Determining the Static ATC, Journal of Electrical Engineering: Volume 11, Edition: 2, paper 16, pp. 95-101, 2011.

7.      A Reliable and efficient method for assessing voltage stability in transmission and distribution networks, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol.33, Issue 3, pp. 453-456, March 2011. (ISI-IF:2.073) – HOT PAPER 2011

8.    تعیین پایداری ولتاژ و ATC ایستا با روش نیوتن-رافسون-سایدل توسعه یافته و مقایسه آن با روش حداقل پس‌ماند، مجله فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مجله علمی - پژوهشی، دوره سوم، شماره اول، صفحه: 1-10، زمستان 1388. (ISC)

9.     جایابی بهینه کنترل‌کننده‌های توان در خطوط انتقال با در نظر گرفتن پخش بار اقتصادی سیستم‌ قدرت، فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی برق مجلسی، دانشگاه آزاد مجلسي، دوره 3، شماره 3، صص: 39-49، پاييز 1388 (ISC)

10.   Locational Marginal Price (LMP) Assessment Using Hybrid Active and Reactive Cost Minimization, International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 5, N. 5, pp: 2413-2418, October 2010. (ISI-IF:1.364)

11.   Transient Stability Constrained Available Transmission Capability (ATC), Journal of Electrical Engineering, Faculty of Electrical and Power Engineering, University “Politehnica” of Timisoara, România, Vol. 10, No. 3, pp.48-54, 2010.

12.  FAD-ATC, A New Method for Computing Dynamic ATC, International Journal of Electrical Power & Energy System, Vol. 28, Issue 2, Pages: 109-118, Feb 2006. . (ISI-IF:2.073) – HOT PAPER 2011

13.  CTV, A New Method for Computing Dynamic ATC, International Journal of Power and Energy System, Vol. 26, No. 3, Pages: 296-304, 2006.

14.  A New Method for Assessment of Voltage Stability in Transmission and Distribution Networks, International Review of Electrical Engineering (IREE), Vol. 5, N. 1, pp. 234-240, January-February 2010. (ISI-IF:1.364)

15.  تعيين ATC با در نظر گرفتن همزمان پايداري ولتاژ و پايداري گذرا، مجله علمي- پژوهشي استقلال، سال 23، شماره 2، 1383، 14 صفحه 11-24- (ISC)

16.    روش سريع و دقيق براي تعيين ATC با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ، مجله علمي- پژوهشی برق، دوره 35، 1381، 56-68

 

كنفرانس بين المللي برق – كنفرانس مهندسي برق ايران - داخلی

17.  CTSA، روش تركيبي پايداري گذرا، روشي جديد در تشخيص پايداري گذرا به‌ روش مستقيم، دوازدهمين‌ كنفرانس‌ بين المللي‌ برق، 1376

18.  POMP، نقطه‌ ماكزيمم‌ انرژي‌ پتانسيل، روشي جديد در تشخيص‌ پايداري گدرا به روش مستقيم، ششمين كنفرانس مهندسي برق ايران، 1377

19.    كاربرد روش‌ تابع‌ انرژي‌ براي‌ تشخيص‌ فروپاشي‌ ولتاژ، سيزدهمين‌ كنفرانس‌ بين المللي ‌1377‌ ،

20.    بهبود عملكرد ديناميكي سيستم قدرت به كمك SMES، سيزدهمين كنفرانس بين المللي برق، 1377، 5 صفحه- 406-411

21.  طراحي خط انتقال بين شبكه خراسان و سيستان- بلوچستان بر اساس بهترين احتمال خطا و شاخص اثر گذار، چهاردهمين كنفرانس بين المللي برق، 1378، 7 صفحه – 426-432

22.  تعيين FCTTC با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و پايداري گذرا به روش انرژي، دهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، 1381، 9 صفحه – 86-94

23.    تعيين پايداري ولتاژ با روش NRS توسعه يافته، چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، 1384،  5 صفحه – پذيرفته و چاپ شده

24.    بررسی راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه خراسان، اولين كنفرانس منطقه ای مهندسي برق، مرداد 1385، صفحه – 46-52

25.    تعيين پايداري ولتاژ شبكه خراسان با روش NRS توسعه يافته، اولين كنفرانس منطقه ای مهندسي برق، مرداد 1385، صفحه – 36-45

26.  بررسی راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه خراسان 85 و 90 با در نظر گرفتن قابليت اطمينان، بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق، آبان 1385، صص: 1581-1587

27.  پخش بار احتمالی با وجود عدم قطعیت به روش هرمن-بتا، شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1387، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

28.  پخش بار احتمالي شبکه توزیع و انتقال با وجود عدم قطعيت به روش هرمن-بتا، بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق، آذر 1387، تهران، 98-F-PSS-0312

29.  تعيين پايداري ولتاژ و اي-تي-سي ایستا با روش نیوتن-رافسون-سایدل توسعه يافته و مقایسه آن با روش حداقل پس‌ماند، بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق، آذر 1387، تهران، 98-F-PSS-0313

30.  افزایش کارآیی حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور در شبکه آلوده به هارمونیک، بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق، آذر 1387، تهران،98-F-PSS-0838،

31.  کاربرد ترانسفورماتورهاي فركانس متغير در انتقال توان بين شبکه هاي آسنکرون، هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ICEE2009_1775، 22-24 ارديبهشت 1388

  1. تصحیح عملکرد رله با استفاده از شبکه عصبی، دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد گناباد، مرداد 1388.
  2. تحلیل هارمونیکی شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان، دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد گناباد، مرداد 1388.

34.   بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع، بهینه‌سازی خازنی، اندازه کابل و خط باز، دومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد گناباد، مرداد 1388.

35.  پخش بار اقتصادی سیستم‌ قدرت نامتقارن با وجود کنترل‌کننده‌های توان در خطوط انتقال، بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق، 09-F-PSS-0132، تهران، آبان 1388.

36.  بهبود عملکرد سیستم‌های قدرت به هم پیوسته با استفاده از ترانسفورماتورهاي فركانس متغير، بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق، 09-F-PTL-0117، تهران، آبان 1388.

37.  ارتقاء پايداري ولتاژ در يك شبكة ضعيف با نيروگاه بادي توسط ادوات FACTS، بيست و چهارمين كنفرانس بين المللي برق، 09-F-PSS-0107، تهران، آبان 1388.

38.  توزیع بهینه توان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان، 10-F-PSS-1127، تهران. 1389.

39.    بهبود پایداری گذرا به روش ترکیبی، اولین همایش منطقه ای مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 10 – 11 آذر 1389.

40.  ارائه يك روش عصبي هوشمند جهت تصحيح ضريب توان در يك سيستم قدرت، اولین همایش منطقه ای مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 10 – 11 آذر، 1389.

41.    مصطفی عیدیانی، حسین رفاهی، محمد انصاری، آموزش شبکه‌های عصبی با استفاده از الگوریتم ترکیبی زنبور پس انتشار خطا برای تشخیص الگوهای کنترل کیفیت، ELEC140، شماره 23 الکترونیک، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

42.   مصطفی عیدیانی، هاشم مرتضوی، داریوش یزدان‌پناه، تعیین میزان بهینه تولید و آرایش بهینه اتصال نیروگاه‌های جدید خراسان به سطوح ولتاژ مختلف، POW103، شماره 2 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

43.   محمد ابراهیمیان بیدختی، مصطفی عیدیانی، حسین ترکمنی، مهدی قامتی, هاشم مرتضوی،  بهبود پایداری گذرا با استفاده از منطق فازی در حذف ژنراتور، POW127، شماره 12 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

44.   مصطفی عیدیانی، میلاد صمدی شادلو، تکتم شریفیان، جبران سازی توان رأکتیو به روش مینیمم سازی جریان‌های اکتیو بر پایه الگوریتم بهینه سازی چند منظوره، POW162، شماره 37 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

45.   مصطفی عیدیانی، محمد انصاری، تعیین ضریبPSS  به کمک شبکه عصبی و ارائه راهکاری موثر جهت کاهش نوسانات توان موجود در خط رابط مابین شبکه خراسان و سراسری کشور، POW163، شماره 38 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

46.   مصطفی عیدیانی،  میلاد صمدی شادلو،  تکتم شریفیان، بهبود پایداری شبکه قدرت با استفاده هم زمانPSS  در سیستم تولید و TCSC در سیستم انتقال، POW211، شماره 59 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

47.   مصطفی عیدیانی،  میلاد صمدی شادلو،  احسان داودی،  حسن ابیضی، تکتم شریفیان، آینده نگاری و آینده پژوهی در بخش انرژی، POW225، شماره 69 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

48.   مهدی قامتی مصطفی عیدیانی محمد ابراهیمیان بیدختی، مقایسه‌ی روش‌های بهبود پایداری گذرا، POW257، شماره 84 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

49.   محمد ابراهیمیان بیدختی، مصطفی عیدیانی، حسین ترکمنی، مهدی قامتی، هاشم مرتضوی، استفاده از سیستم عصبی- فازی جهت بهبود پایداری گذرا و ارائه شاخص  جدید تغییرات انرژی جنبشی، POW261، شماره 85 قدرت، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390

50.   اتابک کلابی، مصطفی عیدیانی، کاربرد کنترل مد لغزشی در سیستم شین بینهایت تک ژنراتوری (SMIB)، CON106، شماره 4 کنترل، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، 22 و 23 تیر، 1390.

51.     چشم انداز صنعت برق و استراتژي‌هاي جديد در بهره گيري از اين صنعت، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، 11-F-MNG-1721 ، تهران، آبان 1390.

52.    82) بهبود پايداري گذراي شبكه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتني بر سيستم عصبي-فازي، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، 11-F-PSS-1547، تهران، آبان 1390.

 

 

چاپ شده در كنفرانس IEEE

53.  ATC Evaluation by CTSA and POMP, Two New Methods for Direct Analysis of Transient Stability, IEEE/PES Transmission and Distribution Conference 2002, 6 Pages: 1524-1529.

54.  Fast and Accurate Method for computing FCTTC (First Contingency Total Transfer Capability), PowerCon 2002, IEEE-PES/CSEE, 5 Pages- 1213-1219.

55.  Minimum Distance, a Quick and Simple Method of Determining the Static ATC, PECon 2008, The 2nd IEEE International Power & Energy Conference, Johor Bahru, Malaysia, 1-3 Dec. 2008.

56.  Assessment of Voltage Stability with NEW NRS, PECon 2008, The 2nd IEEE International Power & Energy Conference, Johor Bahru, Malaysia, 1-3 Dec. 2008.

57.   Assessment of voltage stability and static ATC with expanded NRS and CPF-GMRES, 3RD INTERNATIONAL POWER ENGINEERING & OPTIMIZATION CONFERENCE, SHAH ALAM, MALAYSIA, 3-4 June. 2009.

58.  Reactive Power Compensation In Order To Improve Static Voltage Stability in a Network with Wind Generation, The 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AND ELECTRICAL ENGINEERING (ICCEE 2009), Dubai, UAE, December 28 - 30, 2009

59.  Exact and Efficient Approach in Static Assessment of Available Transfer Capability (ATC), IEEE International Conference on Power and Energy (PECon2010), Nov 18-Dec 1, 2010, , pp. 189- 194, Kuala Lumpur, Malaysia.

60.  Voltage Stability Assessment: An approach with Expanded Newton Raphson –Seydel, The 5th International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2011), Shah Alam, Selangor, Malaysia, pp. 26-30, 6-7 June 2011.

61.  Improving Dynamic Response of Wind Turbine Driven DFIG with Novel Approach, 9TH IEEE SCOReD 2011, 19th - 20th December 2011, pp.425-429, Putrajaya, Malysia.

62.  Transient Stability Enhancement Via Hybrid Technical Approach, 9TH IEEE SCOReD 2011, 19th - 20th December 2011, pp. 414-419, Putrajaya, Malysia.

 

مجلات علمي داخلي

63.    بررسی راهکارهای کاهش جریان اتصال کوتاه، مجله تخصصی صنعت برق، شماره 35، بهمن 1386.

64.    مروی بر مفاهیم کلی تلفات، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ، شماره 30، اسفند 1386.

65.    بمب‌هاي الكترومغناطيسي- قسمت اول، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ، شماره 33، خرداد و تير 1387.

66.    بمب‌هاي الكترومغناطيسي- قسمت دوم، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ، شماره 34، مهر 1387.

67.     ترانسفورماتورهاي فركانس متغير، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ، شماره 34، مهر 1387.

68.  توليدات كوچك قدرت با استفاده از ميكروتوريبن‌ها در مناطق جدا از شبكه قدرت در شبكه هاي نفت و گاز، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق، شماره 37، صفحه 30-31، ارديبهشت 1388.

69.     ضرورت ارتقاء سيستم حفاظتي ژنراتورهاي نيروگاهي، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق، شماره 37، صفحه 25-26، ارديبهشت 1388.

70.  ارزيابي موقعيت تجهيزات نيروگاهي با استفاده از فن‌آوري ترموويژن، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق، شماره 37، صفحه 9-13، ارديبهشت 1388.

71.  تحليل هارمونيكي شبكه انتقال و فوق توزيع خراسان، نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق، سال ششم، شماره چهلم، صص: 14-18، شهريور 1388.